Jobbansökan/Intresseanmälan

Här kan du lägga in en generell intresseanmälan eller ansöka om lediga tjänster. Efter registreringen sparas dina uppgifter i kandidatdatabasen och kan sökas fram i samband med framtida rekryteringar. Dina uppgifter är konfidentiella och lämnas inte vidare utan samtycke.

Storleksgräns för varje fil är 5.00 MB

  Rekrytering – Information om dina personuppgifter

  Bakgrund

  Som arbetssökande hos Distriktssköterskegruppen Q-RA delger du oss en rad personuppgifter. Vi strävar efter att dina personuppgifter ska hanteras på ett adekvat sätt och att vi i samband med rekryteringsprocessen följer gällande lagstiftning. Detta dokument ämnar till att informera om hur vi använder, samlar in och sparar dina personuppgifter i samband med en rekryteringsprocess. 

   

  Dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

  Under rekryteringsprocessen samlar vi in en rad personuppgifter om dig. En del är sådana som du själv delger oss, som exempelvis ditt namn, dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som vanligtvis förekommer i personliga brev och Cv:n. Utöver de uppgifter du själv tillhandahåller oss genom exempelvis en anställningsintervju, tar vi eventuellt in även ytterligare information. Dessa uppgifter kan inkomma från referenser du angett eller material du eller någon annan offentliggjort på Internet. 

   

  Dina personuppgifter uppfyller en viktig funktion när du söker jobb hos oss. Med hjälp av uppgifterna du och andra tillgodoser oss med kan vi göra en rimlig bedömning om huruvida du är lämplig för en tjänst hos oss. Denna behandling av dina personuppgifter är laglig sett utifrån vårt berättigade intresse, förutsatt att dina grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Vi anser att vårt berättigade intresse gör behandling av personuppgifter vid rekrytering laglig. Oavsett om du söker en specifik tjänst där det behöver göras en bedömning om huruvida du är lämplig för den tjänsten, eller om det rör en allmän intresseansökan där samma bedömning måste göras i framtiden. 

   

  Vi har även ett berättigat intresse av att spara dina kontaktuppgifter efter en avslutad rekryteringsprocess, oavsett resultatet av processen. Då sökande som inte har anställts kan vidta rättsliga åtgärder grundat på exempelvis påstådd diskriminering, är det nödvändigt att spara personuppgifter under den tiden en rättslig tvist kan bli aktuell. Det kan även bli aktuellt med ett anställningserbjudande i framtida anställningsprocesser, varför vi önskar ert samtycke för att behålla dina ansökningshandlingar till den dagen ni fyller 67 år. 

   

  Dina rättigheter gällande vår hantering av dina personuppgifter

  I enlighet med GDPR har du en rad rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter, dessa rättigheter kommer beskrivas nedan.

   

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att av oss få bekräftelse på hur personuppgifter som rör dig behandlas och även få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Utöver detta har du exempelvis rätt att veta till vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. För en uttömmande lista gällande din rätt till tillgång, se artikel 15 i GDPR.

   

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära rättning utan onödigt dröjsmål av oss gällande felaktiga personuppgifter som rör dig. Utöver detta har du möjligheten att vid önskemål komplettera de uppgifter vi har om dig. 

   

  Rätt till radering

  Utan onödigt dröjsmål har du rätt att få dina personuppgifter raderade under en. Detta förutsätter exempelvis att personuppgifterna inte är nödvändiga för de ändamål de ursprungligen samlats in för. Andra förutsättningar som kan uppfyllas för att radering ska ske är exempelvis.

   

  • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

  • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig på.

  • Det är styrkt att dina personuppgifter behandlats på ett sätt som inte skett enligt gällande lagstiftning och reglering.

   

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att begära begränsning gällande hanteringen av dina personuppgifter, under förutsättning att exempelvis någon av följande alternativ är tillämpliga:

  • Om du anser att uppgifterna är felaktiga, i sådana fall har vi dock rätt att kontrollera huruvida uppgifterna stämmer eller inte.

  • Behandlingen har skett på ett sätt som inte är enligt gällande lagstiftning och reglering och du motsätter dig en radering och istället begär begränsning av användningen.

  • Vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dom för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

   

  Rätt att återkalla samtycke 

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att delge oss dina personuppgifter. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen av personuppgifterna som skett innan återkallelsen av samtycket. En återkallelse av ett samtycke har därmed ingen retroaktiv verkan. 

   

  Rätt att inge klagomål

  Om du anser att vi har gjort fel har du rätt att inkomma med klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet. Att du lämnar in klagomål om vår hantering till en tillsynsmyndighet påverkar inte någon eventuell tvist eller andra åtgärder du vidtar mot oss. 

   

  Rätt till dataportabilitet 

  Om du har lämnat in personuppgifter till oss genom ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format har du rätt att få dessa överförda till annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet förutsätter att överföringen från oss till annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. 

   

  Tredje part

  Distriktssköterskegruppen Q-RA kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part inom EU/EES eller utanför EU/EES. Detta sker enbart i syfte för att fullgöra våra åtaganden i relation till dig eller för att följa relevant lagstiftning, myndighetsbeslut eller praxis. 

  När vi delar med oss utav dina personuppgifter är Distriktssköterskegruppen Q-RA AB personuppgiftsansvarig och tredje part utgör personuppgiftsbiträden. De aktörer vi delar dina personuppgifter till är skyldiga att enbart använda sig utav informationen för att uppfylla sina åtaganden gentemot Distriktssköterskegruppen Q-RA. 

   

  Ansvarig för personuppgifter

  Ansvarig för personuppgifterna är Distriktssköterskegruppen Q-RA AB med organisationsnummer 556924-3701 vars huvudkontor befinner sig på Fallhammargatan 3A 721 33 Västerås. Vid frågor eller övriga spörsmål är ni välkomna att kontakta Distriktssköterskegruppen Q-RAs dataskyddsombud på dataskydd@qra.se

   

  Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med GDPR.

  Q-RA AB © 2016